برنامه ریزی و کنترل پروژه ساخت‌ و‌ ساز

به فرآیند هدف‌گذاری و ارائه روش‌ها و تعیین مسیرهایی برای رسیدن به آن اهداف در ساخت و ساز در زمان معین با هزینه از پیش‌تعیین شده، مدیریت برنامه ریزی گفته می شود. برنامه ریزی به شکل صحیح آن یعنی با درنظر گرفتن مدیریت زمان در پروژه های ساختمانی کوچک کمتر...