درصد طرفین در قرارداد مشارکت ساخت چقدر باید باشد؟

نحوه محاسبه درصد مشارکت در ساخت چگونه است؟ و آنچه که در یک قرارداد مشارکت در ساخت، تحت عنوان سهم الشرکه بیان می شود چیست؟ در پاسخ به اینچنین سوالاتی ابتدا باید به بررسی مفهوم مشارکت در ساخت بپردازیم، سپس به بررسی قوانین موجود در این زمینه و نحوه انجام...